Downloads

Annual Report 2018

1

แผนกลยุทธ์ ดีป้า ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)

2

รายงานการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

7
ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware and Smart Device

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware and Smart Device, Software and Digital Service ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware and Smart Device, Software and Digital Service ปี 2560
104
ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม  Digital Content ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Digital Content ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Digital Content ปี 2560
99
ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Big Data ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Big Data ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Big Data ปี 2560
81

แผนปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562
294

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1-4)

111

Info แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ

314

ร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

ร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
759

Announcement Digital Economy Promotion Agency (DEPA) Subject The Intention on Anti-Fraud and Corruption

275

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

268

แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ

แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ
541

หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป

253

หนังสือมอบอำนาจ ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

170
digital thailand Big Bang 2018

digital thailand Big Bang 2018

1,009

ไฟล์โลโก้ของสำนักงาน

ไฟล์โลโก้ของสำนักงาน
159

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1-2)

201

ประกาศเรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศเรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
68

ประกาศสำนักงานฯ ที่ ลำดับที่ ๗ / ๒๕๖o เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

22