Downloads

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware and Smart Device

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware and Smart Device, Software and Digital Service ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Hardware and Smart Device, Software and Digital Service ปี 2560
33
ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม  Digital Content ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Digital Content ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Digital Content ปี 2560
27
ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Big Data ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Big Data ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Big Data ปี 2560
23

แผนปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562
184

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1-4)

87

Info แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ

288

ร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

ร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
701

Announcement Digital Economy Promotion Agency (DEPA) Subject The Intention on Anti-Fraud and Corruption

255

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

240

แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ

แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ
513

หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป

231

หนังสือมอบอำนาจ ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

134
digital thailand Big Bang 2018

digital thailand Big Bang 2018

953

ไฟล์โลโก้ของสำนักงาน

ไฟล์โลโก้ของสำนักงาน
150

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1-2)

192

ประกาศเรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศเรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
67

ประกาศสำนักงานฯ ที่ ลำดับที่ ๗ / ๒๕๖o เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

22

Infographic คู่มือการใช้โลโก้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

365
เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เอกสารยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1,346
คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1,291