depa funds

มาตรการส่งเสริม จาก depa

  • Startup: มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup)
  • Transformation: มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (DEPA Digital Transformation Scheme)
  • Manpower: มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ กำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
  • RDI: มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการร่วมวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
  • Awareness/MKT: มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือ ประกวดสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ
  • Infrastructure:
  • Community: