depa Internationalization Voucher

 

วิธีการสมัคร depa Internationalization Voucher

>> ประกาศสำนักงานฯ << เก่า
>> ประกาศสำนักงานฯ << ใหม่

>> รายชื่อกิจกรรมในต่างประเทศที่สำนักงานกำหนด <<

ขั้นตอนดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx)
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน RA-01-IT.pdf หรือ RA-01-IT.xlsx
 3. สมัครสมาชิก depa member ที่ http://member.depa.or.th/ (วิธีสมัคร depa member)
 4. ดาวน์โหลด template powerpoint

 
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. กรอกข้อมูลเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx) และแบบฟอร์ม RA-01-IT ให้ครบถ้วน โดย
  • ระบุชื่อกิจกรรมในต่างประเทศที่ต้องการไปเข้าร่วมตามรายชื่อกิจกรรมที่สำนักงานกำหนดในข้อ 2.4
  • ไม่ต้องกรอกข้อ 2.3
  • ไม่ต้องระบุ “ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ” มาตรการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย 3 หมวดเท่านั้น ได้แก่
   • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด) และค่าธรรมเนียมสนามบิน
   • ค่าที่พักในต่างประเทศ
   • ค่าลงทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมเข้าร่วมงาน หรือค่าเช่าพื้นที่ออกนิทรรศการ
 2. สั่งพิมพ์เอกสารตามข้อ 1 ที่กรอกเสร็จแล้ว และลงลายมือชื่อในเอกสาร
 3. สแกนสีเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx) และแบบฟอร์ม RA-01 เป็นไฟล์ .pdf
 4. จัดส่งเอกสาร ดังนี้
  • ไฟล์ RA-01-IT ในสกุล excel หรือ pdf
  • ไฟล์สแกนสี หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ และ RA-01-IT ที่มีการลงลายมือชื่อ
  • เอกสารแนบตาม ส่วนที่ 3 ใน RA-01-IT เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 90 วัน) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)
  • QR Code ยืนยันการเป็นสมาชิก depa member วิธีสมัคร depa member
  • ไฟล์ powerpoint ตามรูปแบบที่สำนักงานกำหนด

โปรดส่งเอกสารมายังสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กรุงเทพมหานคร : เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๑๐๐
เชียงใหม่ : เลขที่ ๑๕๘ ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๔ ๗๒๘๒
ขอนแก่น : เลขที่ ๑๑ ชั้น ๒ อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ถนนศรีธาตุประชาสันติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓ ๒๗ ๑๗๐๐-๓
ภูเก็ต : ชั้น ๑ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๖๓๗ ๙๑๑๑

และส่งอีเมลมาที่ [email protected] โดยกำหนดชื่อเรื่องว่า “ขอรับการส่งเสริม depa Inter Voucher_ชื่อบริษัท” สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการหากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด โทร. 02-141-7233, 088-227-2772