Procurement

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
เปิดรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 22-27 พฤษภาคม 2562
22 May 19
การซื้อ Azure Cloud Platform สำหรับ Coding Thailand
การจ้างผิดเสื้อยืดสีเหลืองร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารงานมหกรรมของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Money Expo ๒๐๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 Apr 19
02 May 19
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 Mar 19
การจ้างผู้บริหารงานมหกรรมของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน Money Expo ๒๐๑๙
การเช่าบริการโทรคมนาคม (บริการอินเตอร์เน็ต) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
การจ้างจัดงานเปิดตัวสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับรถยนต์ สำนักงานสาขาภาคอีสานตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ IOC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
การประกาศ/ รับฟังคำวิจารณ์ ถึงวันที่ 4/4/2562
01 Apr 19
04 Apr 19
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 Feb 19
22 Feb 19
การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018)
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน depa-TusHoldings: Bangkok Entrepreneurship Camp
การจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ครั้งที่ 2
การเช่าอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2562
การจ้างบริการส่วนกลางอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาบริการจ้างล่ามแปลฉับพลันภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย พร้อมหูฟังแปลภาษาไร้สายและตู้แปลภาษาเพื่อใช้ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart City Framework Development
การจ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ครั้งที่ 2
จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (Smart Government Data Link) โดยวิธีคัดเลือก
31 Oct 18
การจ้างตกเเต่งพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 2 และชั้น 3 โดยวิธีคัดเลือก