Procurement

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โดยวิธีคัดเลือก
จ้างศึกษาแนวทางการส่งเสริม สร้างเเรงจูงใจและกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ IOC
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมการเเสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของเยาวชน/สถาบันการศึกษา
การจ้างผู้บริหารจัดงานเปิดตัวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมสร้างเครือข่ายและขยายผลสู่การสร้างชุมชน Next Genration Programming เลขที่ 016/2560
06 Jan 17
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ "Bangkok International Digital Content Festival 2017"
20 Dec 16
27 Dec 16
15 Feb 17
การจัดจ้างผลิต DVD ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “พระมหาชนก” จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ชุด
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี ๒๕๕๙
การจัดจ้างการแถลงข่าวความร่วมมือกับสถาบันการเงินพันธมิตรต่าง ๆ เลขที่ 006/2560
14 Nov 16
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุคสำหรับรองผู้อำนวยการ
การจัดจ้างทนายความดำเนินคดี
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงานนิทรรศการ "ITU Telecom World 2016"
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน “MIPCOM 2016” ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส