Procurement

ชื่อเรื่อง ราคากลาง ร่าง TOR ประกาศจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศเปลี่ยนแปลง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลแสดงสาระสำคัญในสัญญา รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม
การจัดจ้างผู้บริหารจัดงาน depa-TusHoldings: Bangkok Entrepreneurship Camp
การจ้างโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ครั้งที่ 2
การเช่าอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2562
การจ้างบริการส่วนกลางอาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค ประจำปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาบริการจ้างล่ามแปลฉับพลันภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย พร้อมหูฟังแปลภาษาไร้สายและตู้แปลภาษาเพื่อใช้ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart City Framework Development
การจ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ครั้งที่ 2
จ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเมืองอัจฉริยะ (Smart Government Data Link) โดยวิธีคัดเลือก
31 Oct 18
การจ้างตกเเต่งพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (อาคารลาดพร้าว ฮิลล์) ชั้น 2 และชั้น 3 โดยวิธีคัดเลือก
การประกวดราคาจ้างผู้บริหารกิจกรรมโครงการสร้างความตระหนักและระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำแนวทางและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 Oct 18
การจ้างโครงการเเพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานและการเรียนรู้ทักษะอาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Coding Nation : ระบบ Thai Skill)
จ้างออกแบบกลุ่มอาคารสถาบันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต โดยวิธีคัดเลือก
จ้างศึกษาแนวทางการส่งเสริม สร้างเเรงจูงใจและกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล สำหรับประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ IOC
การจัดจ้างผู้บริหารกิจกรรมการเเสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของเยาวชน/สถาบันการศึกษา
การจ้างผู้บริหารจัดงานเปิดตัวสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง
การจัดจ้างผู้บริหารจัดการกิจกรรมสร้างเครือข่ายและขยายผลสู่การสร้างชุมชน Next Genration Programming เลขที่ 016/2560
06 Jan 17
การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ "Bangkok International Digital Content Festival 2017"
20 Dec 16
27 Dec 16
15 Feb 17
การจัดจ้างผลิต DVD ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง “พระมหาชนก” จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ชุด
การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรมสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี ๒๕๕๙
การจัดจ้างการแถลงข่าวความร่วมมือกับสถาบันการเงินพันธมิตรต่าง ๆ เลขที่ 006/2560
14 Nov 16