Digital workforce development project for tech startup

การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล

Digital Startup โครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม จากแนวคิดการจัดกิจกรรม Angel in the city และ Thailand Digi Challenge ซึ่ง SIPA ได้จัดขึ้นมาต่อเนื่อง ปีนี้พิเศษที่นำสองโครงการมารวมกัน คัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากทั่วประเทศเพียง 10 ทีม ที่ได้ร่วมศึกษาเรียนรู้งานจากบริษัทหรือองค์การชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในระบบนิเวศของประเทศไทยให้แข็งแกร่งต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.digistartup.net/

 

Tags: