rdi

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการร่วมวิจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลได้
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐให้มีความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลได้

รูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุน

รายละเอียดเงื่อนไข

ขั้นตอนการสมัคร

  • แนวทางการขอรับการสนับสนุนและส่งเสริม
  • กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร online ไป DEPA Member

เอกสารการสมัคร

  • แบบฟอร์มใบสมัคร (DEPA-RA-01)
  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (DEPA-RA-02)