รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน

รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

รายชื่อผู้ผ่านขึ้นทะเบียน (ปี 2561)
 
ลำดับ รายชื่อผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่
บริษัท เจดีวัน อินโฟเทค จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๑๐ บริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๑๑ บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๑๒ บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๑๓ บริษัท ก้าวหน้า โบรกเกอร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๑๔ บริษัท คอมพิวเตอร์ดาต้าซิสเต็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
๑๕ บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
๑๖ บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๗ บริษัท โกอิ้งเจ็ส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๘ บริษัท อาร์ แอนด์ อาร์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑๙ บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒๐ บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทีเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๒๑ บริษัท เอวิชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
๒๒ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๓ บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๔ บริษัท ไอทอส คอนซัลติ้ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๕ บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
๒๖ บริษัท เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
๒๗ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๘ บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๒๙ บริษัท จัมป์ อัพ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๓๐ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓๑ บริษัท ฮ่องสอน ซอฟต์แวร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓๒ บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๓๓ บริษัท ดีทรัซ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
๓๔ บริษัท เอสแคป โซลูชั่นส์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
๓๕ บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
๓๖ บริษัท ช้อปเพนนิ่ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
๓๗ บริษัท อาร์เอฟไอดี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๓๘ บริษัท คอมพิวเตอร์ซิสเต็มอินทิเกรชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒
๓๙ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔๐ บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔๑ บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๔๒ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๔๓ บริษัท วีเอเวอร์ จำกัด ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๔๔ บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
๔๕ บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
๔๖ บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๔๗ บริษัท ไอที อินเทรนด์ จำกัด ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
๔๘ บริษัท ไอเทคอีโวลูชั่น คอร์เปอร์เรท จำกัด ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
๔๙ บริษัท สิมิลัน เทคโนโลยี จำกัด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๕๐ บริษัท นายเน็ต จำกัด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๕๑ บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
๕๒ บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๕๓ บริษัท สมาร์ท ไฟน์เดอร์ จำกัด ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
 
รายชื่อผู้ผ่านขึ้นทะเบียน (ปี 2560)
 
ลำดับ รายชื่อผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่
บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐     ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท เมนซา บิสิเนส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท เจดีวัน อินโฟเทค จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท คอนโทรลเอ โซลูชั่นส์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๐ บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๑ บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๒ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๓ บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๔ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๕ บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๖ บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๗ บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๘ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๙ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๐ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยีอินทิเกรเทด จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๑ บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๒ บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๓ บริษัท พิชญโซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๔ บริษัท ซอฟท์นิกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๕ บริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๖ บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๗ บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๘ บริษัท ก้าวหน้า โบรกเกอร์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒๙ บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๐ บริษัท คอมพิวเตอร์ดาต้าซิสเต็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๑ บริษัท เอฟเอ ซิสเต็มแอนด์แอพพลิเคชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๒ บริษัท แมงโก้ คอนซัลเเตนท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๓ บริษัท ดีทรัซ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๔ บริษัท คอมพิวเตอร์ซิสเต็มอินทิเกรชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๕ บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๖ บริษัท โกอิ้งเจ็ส จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๗ บริษัท เอพี ซอฟท์เทค จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๘ บริษัท ดาตา เซอร์เคิล เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓๙ บริษัท แอพแมน จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๐ บริษัท อาร์ แอนด์ อาร์ เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๑ บริษัท เอสแคป โซลูชั่นส์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๒ บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๓ บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๔ บริษัท จัมป์ อัพ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๕ บริษัท ไอติ้งโซลูชั่นส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๖ บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทีเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๗ บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๘ บริษัท ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๔๙ บริษัท เอวิชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕๐ บริษัท อาร์เอฟไอดี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕๑ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕๒ บริษัท เท็คไอทีโซลูชั่น จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕๓ บริษัท ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕๔ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐