Internet of Things (IoT)

 

 

 

                   สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล (IoT & Digital Innovation Institute: ID2) เป็นสถาบันที่เพิ่มโอกาสและให้บริการสถานที่สำหรับเอกชน วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในการร่วมกันดำเนินการต่อยอดการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล และร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

 

 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ
  2. ส่งเสริมพื้นที่การวิเคราะห์ ทดสอบ ทดลองเพื่อการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงพื้นที่ทดสอบและทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ ที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
  3. ส่งเสริมการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ
  4. ประสานความร่วมมือและเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา
  5. ดำเนินการประสาน สนับสนุน ภาคเอกชน และประชาชน ให้เข้าถึงการบริการของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ที่ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนประสบความสำเร็จ
  6. ร่วมมือและให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม กลุ่มงานอื่นของสำนักงานในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของสำนักงาน พร้อมประสานเชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างพันธมิตรในการทำงานเชิงบูรณาการ และประชารัฐ
  7. ดำเนินการอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของประเทศไทย ตามวาระของประเทศ
  8. ดำเนินการอื่นมาตรา 35 และ 43 ของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 และที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล