หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งสร้าง “ดิจิทัลซีอีโอ ยุคใหม่”
เปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Young Digital CEO)
 
ปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็น “ยุคสังคมเศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัล” และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการและการบริหารจัดการโดยตรงต่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและอย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตตามเป้าหมาย และที่สำคัญที่สุดก็คือ ด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกองคาพยพของทุกภารกิจ โดยเฉพาะผู้บริหารองค์กรจะต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เพื่อให้มีศักยภาพ มีความพร้อมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และพร้อมที่จะมีส่วนในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อสังคมและต่อประเทศชาติ อีกทั้งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

ไฮไลท์หลักสูตร 
เปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ของการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเน้นสาระสำคัญของหลักสูตร 4 ด้าน คือ Digital for Economy ,Digital for Society ,Digital for Manpower ,Digital for Transformation โดยเรียนรู้ผ่าน 4 กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity) ดังนี้

  • กิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในประเทศ 
  • กิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในต่างประเทศ 
  • กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สร้างเป็นงานวิชาการกลุ่ม โดยมีนักวิชาการร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อสร้างโมเดล Digital for Tomorrow และนำเสนอผลงานทางวิชาการของแต่ละกลุ่มผ่านกิจกรรม Academy Social Responsibility (ASR) เพื่อสร้างสังคมอัจฉริยะร่วมในวันสุดท้ายของโครงการ ซึ่งความสำเร็จของโครงการอบรมครั้งนี้จะนำไปสู่การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเปี่ยมคุณภาพในยุคดิจิทัล 
  • กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำยุคใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการอบรม

  • องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน : ข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าแผนกขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • องค์กรภาคเอกชน : ผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  

** ทั้งนี้ ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 50 ปี **

กำหนดการอบรม
     อบรมระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 19 กันยายน 2562 สัปดาห์ละ 1-2 วัน (พฤหัสบดี ,ตามที่หลักสูตรฯเห็นสมควร)
     โดยมีชั่วโมงการศึกษารวมทั้งสิ้น 133 ชั่วโมง รวม 23 วัน  
 
สถานที่อบรม
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
อาคาร ลาดพร้าวฮิลล์ เลขที่ 80 ลาดพร้าวซอย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร
130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมการศึกษาตลอดหลักสูตร และกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.young-digital-ceo.com
สมัครเข้าร่วมหลักสูตรhttp://bit.ly/2J6L8hx
 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
Digital Economy Academy  
โทร : 02-026-2333 (คุณพรรณทิมา /คุณนัฏพร) , 061-717-2333 ,061-717-2444   
E-mail : [email protected]