กรณีศึกษา : การใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2558

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทำวิจัย การใช้ซอฟต์แวร์ในภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการขนส่ง ธุรกิจรับเหมาะก่อสร้าง ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย และธุรกิจสิ่งพิมพ์
กรณีศึกษา : การใช้ซอฟต์แวร์ของภาคธุรกิจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2558

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ทำวิจัย การใช้ซอฟต์แวร์ในภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจบริการการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการขนส่ง ธุรกิจรับเหมาะก่อสร้าง ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย และธุรกิจสิ่งพิมพ์

ข้อสรุปที่ได้พบว่า ซอฟต์แวร์ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ทั้งการเพิ่มผลิตภาพ รายได้ และลดต้นทุน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง