ประชารัฐ+Smart City ศูนย์รวมคนเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของภาครัฐในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 หรือประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนบนฐานนวัตกรรมกับ 10 อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืนของประเทศนั้นเป็นความท้าทายอย่างมากในการผลักดันนโยบายของประเทศที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนอย่างพร้อมเพรียงกันในทุกภาคส่วน ซึ่งส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนที่สำคัญ คือการสร้างเมืองต้นแบบที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับโลกได้ด้วยตัวเอง ดังนิยามว่า Smart City