ส่งเสริมสังคมสุขภาพดีด้วยดิจิทัล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของทุกคนคือการมีสุขภาพที่ดี มีอายุที่ยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพได้ก้าวหน้าขึ้นมาก ทำให้ประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้นและเกิดสังคมที่มีจำนวนผู้สูงอายุเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 10 หรือเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุ