CMS ระบบเชื่อมต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เสริมแกร่งวิสาหกิจชุมชน-OTOP

ระบบ Channel Management System (CMS) เป็น platform การเชื่อมต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถลงสินค้าขายบน E - Market Place ที่เชื่อมต่อกับระบบ CMS ทำให้การค้าขายออนไลน์สะดวกและง่ายขึ้น