depa เผย 4 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน Digital Startup

การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัล หรือ Digital Startup นับว่าเป็นกระแสที่มาแรงเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดเป็นสินค้าและบริการบนพื้นฐานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมผสมผสานเข้ากับการทำธุรกิจ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
depa  เผย 4 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน Digital Startup