Digital Entrepreneur เฟืองตัวสำคัญเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลียนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้
Digital Entrepreneur เฟืองตัวสำคัญเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0