Digital Transformation รถด่วนขบวนที่เอกชนต้องรีบ

การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้เพราะ Digital Transformation ไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร แต่กลับเป็นการปฏิวัติองค์กรทุกส่วนให้เป็นดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน
Digital Transformation รถด่วนขบวนที่เอกชนต้องรีบ