คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
ดร.ภาสกร  ประถมบุตร

ดร.ภาสกร ประถมบุตร

รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มงานโครงการพิเศษและ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม)
ดร.รัฐศาสตร์  กรสูต

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต

รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล) รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล)
ดร.กษิติธร  ภูภราดัย

ดร.กษิติธร ภูภราดัย

รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร)

นายมีธรรม   ณ ระนอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาวุโส และรักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคเหนือ
นายพรชัย  หอมชื่น

นายพรชัย หอมชื่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

รักษาการผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

นายชินาวุธ ชินะประยูร

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการดิจิทัลและนวัตกรรมอาวุโส และรักษาการ ผอ.ฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัล
ดร.ปรีสาร  รักวาทิน

ดร.ปรีสาร รักวาทิน

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
ดร.ศุภกร  สิทธิไชย

ดร.ศุภกร สิทธิไชย

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
นางสาวกษมา  กองสมัคร

นางสาวกษมา กองสมัคร

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
นางณพิชญา  เทพรอด

นางณพิชญา เทพรอด

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
นายอิทธิพล   เปลี่ยนศาสตร์

นายอิทธิพล   เปลี่ยนศาสตร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการส่วนเลขานุการและสารบรรณ

นายเอนก เหล่าศิริวงศ์

ผู้อำนวยการฝายตรวจสอบภายใน

นางสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต

หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม

นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม

ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์

ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส
นางสาวพูลสิริ  จันทร์เสวี

นางสาวพูลสิริ จันทร์เสวี

ผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโสและรักษาการผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
นายทวีวัฒน์  เหลืองวิริยะ

นายทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ

ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส

นายธวัชชัย โคตรวงษ์

ผู้จัดการสาขาภาคอิสานตอนกลาง และรักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน

นายประชา อัศวธีระ

ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบนและรักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้
นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์

นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์

หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน
นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทร์อินทร์

นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์

ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด

นายณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์

ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการลงทุน

นางสาวกมลวรรณ สิริวัฒนานันท์

หัวหน้างานการจัดการเชิงกลยุทธ์อาวุโสและรักษาการผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และงบประมาณ

นางสาวศิวนันท์ หมุนสิงห์

หัวหน้างานติดตามและประเมินผลอาวุโส และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการส่วนติดตามและประเมินผล
นางมนฑดา  ไพยรัตน์

นางมนฑดา ไพยรัตน์

ผู้จัดการส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล
นายฉัตรมงคล  รุ่งรัตน์มณีวงษ์

นายฉัตรมงคล รุ่งรัตน์มณีวงษ์

ผู้จัดการส่วนกฎหมาย
นายธนกฤต อุดมพรสุขสันต์

นายธนกฤต อุดมพรสุขสันต์

ผู้จัดการส่วนบริการกลางและพัสดุ
นายสนธิ นราเขมอนันต์

นายสนธิ นราเขมอนันต์

ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

นางสาวมณฑนรรห์ นาคศรีรุ้ง

ผู้จัดการส่วนการเงินและบัญชี