คณะผู้บริหาร

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นายภาสกร  ประถมบุตร

นายภาสกร ประถมบุตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มโครงการพิเศษและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม
นายรัฐศาสตร์  กรสูต

นายรัฐศาสตร์ กรสูต

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัล
นางสาวกษิติธร  ภูภราดัย

นางสาวกษิติธร ภูภราดัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร
นายมีธรรม   ณ ระนอง

นายมีธรรม   ณ ระนอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ด้านธุรกิจและกิจการสาขา)
นายพรชัย  หอมชื่น

นายพรชัย หอมชื่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ด้านยุทธศาสตร์และบริหาร)
นายศุภกร  สิทธิไชย

นายศุภกร สิทธิไชย

ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
นายมนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม

นายมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส
นางสาวสุมาวสี ศาลาสุข

นางสาวสุมาวสี ศาลาสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล
นายทวีวัฒน์  เหลืองวิริยะ

นายทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ

ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส
นายวิรัตน์  พึ่งสาระ

นายวิรัตน์ พึ่งสาระ

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
นายปรีสาร  รักวาทิน

นายปรีสาร รักวาทิน

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
นายมนต์ชัย  ศรีเจริญศักดิ์

นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
นายนรสิทธิ์  ยอขันธ์

นายนรสิทธิ์ ยอขันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
นางสาวกษมา  กองสมัคร

นางสาวกษมา กองสมัคร

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
นางณพิชญา  เทพรอด

นางณพิชญา เทพรอด

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
นายอิทธิพล   เปลี่ยนศาสตร์

นายอิทธิพล   เปลี่ยนศาสตร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงาน
นายประสาน  นุมอญ

นายประสาน นุมอญ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล
นางสาวกุลยาภรณ์  ศักดิ์สาลากุล

นางสาวกุลยาภรณ์ ศักดิ์สาลากุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการคลังและบริการกลาง
นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทร์อินทร์

นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์

ผู้จัดการส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด
นายจักริน  อภิวงค์

นายจักริน อภิวงค์

ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และงบประมาณ
Kunkanok Meesaeng

นางสาวกัญจน์กนก มีแสง

ผู้จัดการส่วนติดตามและประเมินผล
นางมนฑดา  ไพยรัตน์

นางมนฑดา ไพยรัตน์

ผู้จัดการส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล
นายฉัตรมงคล  รุ่งรัตน์มณีวงษ์

นายฉัตรมงคล รุ่งรัตน์มณีวงษ์

ผู้จัดการส่วนกฎหมาย
นางสาวพูลสิริ  จันทร์เสวี

นางสาวพูลสิริ จันทร์เสวี

ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
นางณฑินี  ปริญญาสุข

นางณฑินี ปริญญาสุข

ผู้จัดการส่วนการเงินและบัญชี
นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม

นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม

ผู้เชี่ยวชาญการจัดการกลยุทธ์อาวุโส
นายธนกฤต อุดมพรสุขสันต์

นายธนกฤต อุดมพรสุขสันต์

ผู้จัดการส่วนบริการกลางและพัสดุ
นายสนธิ นราเขมอนันต์

นายสนธิ นราเขมอนันต์

ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ