คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
ดร.ภาสกร  ประถมบุตร

ดร.ภาสกร ประถมบุตร

รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มงานโครงการพิเศษและ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม)
ดร.รัฐศาสตร์  กรสูต

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต

รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล) รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล)
ดร.กษิติธร  ภูภราดัย

ดร.กษิติธร ภูภราดัย

รองผู้อำนวยการสำนักงาน (กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร)

นายมีธรรม   ณ ระนอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาวุโส และรักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคเหนือ
นายพรชัย  หอมชื่น

นายพรชัย หอมชื่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล
ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

ผู้อำนวยการสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล
ดร.ปรีสาร  รักวาทิน

ดร.ปรีสาร รักวาทิน

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
ดร.ศุภกร  สิทธิไชย

ดร.ศุภกร สิทธิไชย

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
นางสาวกษมา  กองสมัคร

นางสาวกษมา กองสมัคร

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
นางณพิชญา  เทพรอด

นางณพิชญา เทพรอด

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และรักษาการผู้จัดการส่วนติดตามประเมินผล
นายอิทธิพล   เปลี่ยนศาสตร์

นายอิทธิพล   เปลี่ยนศาสตร์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการส่วนเลขานุการและสารบรรณ

นายเอนก เหล่าศิริวงศ์

ผู้อำนวยการฝายตรวจสอบภายใน

นางสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

นายประชา อัศวธีระ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ ผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนบน และรักษาการผู้จัดการสาขาภาคใต้ตอนล่าง

นายธวัชชัย โคตรวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน รักษาการผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนกลาง และรักษาการผู้จัดการสาขาภาคอีสานตอนล่าง
นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม

นายจิราวัฒน์ รอดแช่ม

ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์

ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส
นางสาวพูลสิริ  จันทร์เสวี

นางสาวพูลสิริ จันทร์เสวี

ผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโสและรักษาการผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
นายทวีวัฒน์  เหลืองวิริยะ

นายทวีวัฒน์ เหลืองวิริยะ

ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส
นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์

นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์

ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน
นางสาวภัทรานิษฐ์  จันทร์อินทร์

นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์

ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการตลาด

นางสาวกมลวรรณ สิริวัฒนานันท์

ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และงบประมาณ
นางมนฑดา  ไพยรัตน์

นางมนฑดา ไพยรัตน์

ผู้จัดการส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล
นายฉัตรมงคล  รุ่งรัตน์มณีวงษ์

นายฉัตรมงคล รุ่งรัตน์มณีวงษ์

ผู้จัดการส่วนกฎหมาย
นายธนกฤต อุดมพรสุขสันต์

นายธนกฤต อุดมพรสุขสันต์

ผู้จัดการส่วนบริการกลางและพัสดุ

นางสาวมณฑนรรห์ นาคศรีรุ้ง

ผู้จัดการส่วนการเงินและบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการคลังและบริการกลาง
นายสนธิ นราเขมอนันต์

นายสนธิ นราเขมอนันต์

ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ