คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
นางปิยนุช วุฒิสอน

นางปิยนุช วุฒิสอน

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

กรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล