ติดต่อสำนักงานส่วนกลาง

DEPA สำนักงานใหญ่

ฝ่ายส่งเสริมเขตนวัตกรรมดิจิทัล

Mr.Michael Waitze
นางสาวโรสรินทร์ บุรพจิตร์
0-2143-8059
นางสาวปาลิตา นกพลับ
0-2143-8059
นายไชยพันธุ์ ภูมิรัตน์
0-2143-8059
นายอนุชิต ชโลธร
0-2141-7188
0-2143-8059
นางสาวชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์
0-2143-8059
นายวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

นางสาวเบญญาภา ธนาศักดิวัต
นางสาวพิมพร ชัยวีระพัฒนา
0-2141-7163
0-2143-8059
นายทันตภณ ปานนาคทองเจริญ
0-2141-7199
0-2143-8059
นางสาววรินทร บุญเจริญ
0-2143-8059
นายธวัชชัย ตันฑ์พรชัย
0-2141-7195
0-2143-8059
นางสาวพิรดา รักทอง
0-2143-8059
นายรัชกฤต ทรรทุรานนท์
0-2143-8059
นางสาวพิมสิริ พันธุ์ปรีชากิจ
0-2143-8059

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นางสาวศิวนันท์ หมุนสิงห์
นางสาวธันยพร แพรงาม
0-2143-8059
นายอากาศ มีวุฒิสม
0-2141-7170
0-2143-8059
นางสาวณัฐวรา เอียวสวัสดิ์
0-2141-7171
0-2143-8059
นางสาวดนชนก สุวรรณวิบูลย์
0-2141-7172
0-2143-8059
นางสาวปนัดตา ลิมปดาพันธ์
0-2141-7265
0-2143-8059
นางสาวกมลวรรณ สิริวัฒนานันท์
0-2141-7226
0-2143-8059

ฝ่ายบริหารการคลังและบริการกลาง

นายประจักษ์ วงษ์ศักดา
นางสาวพัชรนันย์ สิงห์โต
0-2143-8059
นางสาวจิรปภา ทุมอ้ม
0-2141-7101
0-2143-8059
นายถนอมศักดิ์ ยอดรัก
0-2143-8059
นางสุนิสา ทรัพย์ยิ่ง
0-2141-7249
0-2143-8059
นางสุดารัตน์ รอดขาว
0-2141-7249
0-2143-8059
นางมยุรี เสาะด้น
0-2141-7211
0-2143-8059
นางสาวศศภัทร ปิติเสรีกุล
0-2141-7214
0-2143-8059
นางสาวพวงแก้ว วรางฤทธิ์
0-2141-7215
0-2143-8059
นางอรธีรา ฟูคำ
0-2141-7213
0-2143-8059
นางสาวสุภาวดี เลิศเรืองอนันต์
0-2141-7219
0-2143-8059

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายทัตเทพอนันต์ รชตจิรัฏฐ์
0-2143-8059

ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน

นางสาวนันทรัชต์ นาคมอญ
0-2141-7217
0-2143-8059
นางสาวสาต์นิธิ จานประดับ
0-2143-8059
นางจรรยา ชมศิริ
0-2143-8059
นางอมรรัตน์ เสงี่ยมลักษณ์
0-2141-7168
0-2143-8059
นางสาววรัชญ์ชนันท์ เพชรณรงค์
0-2141-7158
0-2143-8059
นางสาวกมลเนตร มีชัย
0-2143-8059
นางวิภาวดี ชุณหชา
0-2141-7157
0-2143-8059
นายเกรียงศักดิ์ ลาดำ
0-2143-8059
นางสาวณัฐชยา บุญเพิ่ม
0-2141-7130
0-2143-8059
นางสาวกมลเนตร เผือกผ่อง
0-2141-7119
0-2143-8059
นางสาวสอนสมัย ใจบ้านเอื้อม
0-2143-8059
นายนาราภัทร ห้วยหงษ์ทอง
0-2141-7199
0-2143-8059
นางสาวกชพรรณ น้อยใจ
0-2141-7131
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการบริการในพื้นที่ภาคอีสาน

นางสาววรรณนิภา วงค์อามาตย์
0-4327-1700 ต่อ 308
0-4327-1704
นายเลิศฤทธิ์ สนธิรักษ์
0-4327-1700 ต่อ 302
0-4327-1704
นางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว
0-4327-1704
นายประดิษฐ์ คงภูงา
0-4327-1700 ต่อ 305
0-4327-1704
นางสาวปารนีย์ ดิบดี
0-4327-1700 ต่อ 303
0-4327-1704

ฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล

นายณัฐวุฒิ ปาลีกุย
0-2143-8059
นางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิ่น
0-2141-7166
0-2143-8059
นายศิระ นกยูงทอง
0-2141-7165
0-2143-8059
นางสาววณิชยา ไชยกาล
0-2143-8059
นางสาวน้ำค้าง มุ่งบุญ
0-2141-7159
0-2143-8059
นางสาวโสภิดา พันธุ์ทรัพย์ทวี
0-2143-8059
นายเฉลิมชัย สิรินิวัฒน์กุล
0-2143-8059

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวเมืองเพลง ปัญญาโชติ
0-2141-7126
0-2143-8059
นางสาวเพชรราวลัย ขยันยิ่ง
0-2143-8059
นายกฤษณ์ กำจาย
0-2143-8059
นางวนิตา บุญภิรักษ์
0-2143-8059
นางรัชนี เอี่ยมฐานนท์
0-2143-8059
นางสาวมาลียา โชติสกุลรัตน์
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

นางสาวณฤดี เรืองสว่าง
0-2143-8059
นางสาวตรีรัตน์ นิยมไทย
0-2141-7230
0-2143-8059
นายพรชัย จันทร์ถาวร
0-2143-8059
นางสาวนรเพ็ญพร พรานไพร
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

นางสาวอุษา เชื่อมกลาง
0-2141-7119
0-2143-8059
นางสาวชนัทดา ภูจำนงค์
0-2143-8059
นางสาวปิยาภรณ์ ตรีพลอักษร
0-2141-7202
0-2143-8059
นางสาวสุชาดา โคตรสิน
0-2143-8059
นางสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต
0-2141-7001
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

นางสาวชริษากาญจน์ ธารณ์พชิราภาสกุล
0-2143-8059
นายวิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร
0-2141-7222
0-2143-8059
นายอภิชาติบุตร รอดยัง
0-2141-7188
0-2143-8059
นายวรฉัตร เดชโยธิน
0-2141-7179
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

นายปกร ชัยสิทธิ์
0-2143-8059
นางสาวอรวรรณ ฉิมพาลี
0-2143-8059
นายสิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์
0-2141-7150
0-2143-8059
นายศุภธัช มาลยาภรณ์
0-2141-7196
0-2143-8059
นายสมศักดิ์ สุคำภา
0-2141-7196
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

นางสาวธัญวรรณ แก้วชะฎา
0-2141-7123
0-2143-8059
นางสาวชณิกา อรัณยกานนท์
0-2143-8059
นางสาวพรรณทิมา สรรพศิรินันท์
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

นางสาวนัฏพร บุญวงศ์วิวัฒน์
0-2141-7229
0-2143-8059
นายปรพล ช้างมงคล
0-2141-7231
0-2143-8059
นายภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล
0-2141-7188
0-2143-8059