ติดต่อสำนักงาน

depa สำนักงาน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายสุประสาร โพธิ์จันทร์
นางสาวสิรินทร ไตรยวงค์

ฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล

นายสุชาติ การิวงษ์
นายณัฐวุฒิ ปาลีกุย
0-2143-8059
นางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิ่น
0-2141-7166
0-2143-8059
นายศิระ นกยูงทอง
0-2141-7165
0-2143-8059
นางสาววณิชยา ไชยกาล
0-2143-8059
นางสาวโสภิดา พันธุ์ทรัพย์ทวี
0-2143-8059
นายเฉลิมชัย สิรินิวัฒน์กุล
0-2143-8059

ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน

นางสาวธนวรร พงษ์พานิช
นางสาวณัฐกฤตา นวลเนื้อ
นายยุทธนา ประกายโกวิศ
นางสาวกิ่งเกด นิยมเสน
นางสาวนันทรัชต์ นาคมอญ
0-2141-7217
0-2143-8059
นางสาวสาต์นิธิ จานประดับ
0-2143-8059
นางจรรยา ชมศิริ
0-2143-8059
นางอมรรัตน์ เสงี่ยมลักษณ์
0-2141-7168
0-2143-8059
นางสาววรัชญ์ชนันท์ เพชรณรงค์
0-2141-7158
0-2143-8059
นางวิภาวดี ชุณหชา
0-2141-7157
0-2143-8059
นายเกรียงศักดิ์ ลาดำ
0-2143-8059
นางสาวสอนสมัย ใจบ้านเอื้อม
0-2143-8059
นายนาราภัทร ห้วยหงษ์ทอง
0-2141-7199
0-2143-8059
นางสาวกชพรรณ น้อยใจ
0-2141-7131
0-2143-8059

ฝ่ายบริหารการคลังและบริการกลาง

นางวันเพ็ญ ศรีนวล
นายประจักษ์ วงษ์ศักดา
นางสาวพัชรนันย์ สิงห์โต
0-2143-8059
นางสาวจิรปภา ทุมอ้ม
0-2141-7101
0-2143-8059
นายถนอมศักดิ์ ยอดรัก
0-2143-8059
นางสุนิสา ทรัพย์ยิ่ง
0-2141-7249
0-2143-8059
นางสุดารัตน์ รอดขาว
0-2141-7249
0-2143-8059
นางมยุรี เสาะด้น
0-2141-7211
0-2143-8059
นางสาวศศภัทร ปิติเสรีกุล
0-2141-7214
0-2143-8059
นางอรธีรา ฟูคำ
0-2141-7213
0-2143-8059
นางสาวสุภาวดี เลิศเรืองอนันต์
0-2141-7219
0-2143-8059

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

นายปริวัฒน์ รัตนบุรี
นายอริยวัตร เสนาคุณ
นางสาวศิวนันท์ หมุนสิงห์
นายจักริน อภิวงค์
นางสาวธันยพร แพรงาม
0-2143-8059
นายอากาศ มีวุฒิสม
0-2141-7170
0-2143-8059

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

นายอภิชาติ ธนานันท์
นางสาวชนิตา เคหะทัต
นางสาวเมืองเพลง ปัญญาโชติ
0-2141-7126
0-2143-8059
นายกฤษณ์ กำจาย
0-2143-8059
นางวนิตา บุญภิรักษ์
0-2143-8059
นางรัชนี เอี่ยมฐานนท์
0-2143-8059
นางสาวมาลียา โชติสกุลรัตน์
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ

นายพงศธร หนูดำ
นายปัญญา จิรจราชีพ
นางสาวบุษยมาส ทองทรัพย์เจริญ
นางสาวณฤดี เรืองสว่าง
0-2143-8059
นายพรชัย จันทร์ถาวร
0-2143-8059
นางสาวนรเพ็ญพร พรานไพร
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

นายตุลยวัต ชุณหขจร
นางชวณี ชื่นเกิดลาภ
นายพงศธร เรืองวุฒิ
นายสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย
นายทรัพย์สถิตย์ พันธ์ศรี
นายหัสดินทร์ คัมภิรานนท์
นางสาวเบญญาภา ธนาศักดิวัต
นายวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์
0-2143-8059
นายทันตภณ ปานนาคทองเจริญ
0-2141-7199
0-2143-8059
นางสาววรินทร บุญเจริญ
0-2143-8059
นายรัชกฤต ทรรทุรานนท์
0-2143-8059
นางสาวพิมสิริ พันธุ์ปรีชากิจ
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล

นายหิรัญพัฒน์ เรืองไชย
นางสาวพรรณทิมา สรรพศิรินันท์
0-2143-8059
นางสาวนัฏพร บุญวงศ์วิวัฒน์
0-2141-7229
0-2143-8059
นายปรพล ช้างมงคล
0-2141-7231
0-2143-8059
นายภาคภูมิ เอี่ยมจิตกุศล
0-2141-7188
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

นางสาวณิชนันทน์ รุ่งเรือง
นางสาวธัญวรรณ แก้วชะฎา
0-2141-7123
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์
นายปกร ชัยสิทธิ์
0-2143-8059
นางสาวอรวรรณ ฉิมพาลี
0-2143-8059
นายสิทธิชัย สุวรรณนุรักษ์
0-2141-7150
0-2143-8059
นางสาวชณิกา อรัณยกานนท์
0-2143-8059

สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล

นางสาวชยาภรณ์ เห่งนาเลน
นายเอกลักษณ์ อิสระมโนรส
นายธีรพร ไพทยะทัต
นายธิภัทร อารียาภินันท์
ชัชวาลย์ สุภัคธนาการ
นางสาวปาลิตา นกพลับ
0-2143-8059
นายไชยพันธุ์ ภูมิรัตน์
0-2143-8059
นายอนุชิต ชโลธร
0-2141-7188
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ

นางสาวอุษา เชื่อมกลาง
0-2141-7119
0-2143-8059
นางสาวชนัทดา ภูจำนงค์
0-2143-8059
นางสาวปิยาภรณ์ ตรีพลอักษร
0-2141-7202
0-2143-8059
นางสาวสุชาดา โคตรสิน
0-2143-8059

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

นายวิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร
0-2141-7222
0-2143-8059
นายอภิชาติบุตร รอดยัง
0-2141-7188
0-2143-8059
นายวรฉัตร เดชโยธิน
0-2141-7179
0-2143-8059