ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

depa สำนักงานเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

นางสาวอัญธิกา วิมุกตานนท์
นางสาวอัจฉรา ออกใบ
นายวรัญญู เสนาสุ
0-2143-8059