ติดต่อสำนักงานสาขาภาคเหนือ

depa สำนักงานสาขาภาคเหนือ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคเหนือ

นางภัคภร กาญจนสกุล
0-5324-7282 ต่อ 110
0-5324-7272
นางสาวภัทราภรณ์ จักร์แก้ว
0-5324-7272
นางสาวปณชล สาธรรม
0-5324-7282 ต่อ 115
0-5324-7272
นางวิไลพร ถานะวุฒิพงศ์
0-5324-7282 ต่อ 113
0-5324-7272
นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์
0-5324-7282 ต่อ 105
0-5324-7272