ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่ภาคอีสาน

depa สำนักงานเขตพื้นที่ภาคอีสาน

สำนักงานเขตพื้นที่ภาคอีสาน

นางสาวสุธิดา พายงูเหลือม
นายธันวา ถิรมนตรี
นายพีรกานต์ การภักดี
นางสาววรรณนิภา วงค์อามาตย์
0-4327-1700 ต่อ 308
0-4327-1704
นายเลิศฤทธิ์ สนธิรักษ์
0-4327-1700 ต่อ 302
0-4327-1704
นางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว
0-4327-1704
นายประดิษฐ์ คงภูงา
0-4327-1700 ต่อ 305
0-4327-1704
นางสาวปารนีย์ ดิบดี
0-4327-1700 ต่อ 303
0-4327-1704