ติดต่อสำนักงานสาขาภาคใต้

depa สำนักงานสาขาภาคใต้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

นางสาวฉัตรชนี หมู่สันติสุข

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้

Miss Sumittra Hyikcay
0-7637-9000
นางสาวสุชาดา เจียรพิพัฒน์พงศ์
0-7637-9224
0-7637-9000
นายศุภโชคชัย แซ่ตัน
0-7637-9000
นางสาวซาโรนี บินบอสอ
0-7637-9000
นางสาวจิตศิริ วงศ์สุวรรณ
0-7637-9000
นายต้น ใจตรง
0-7637-9111
0-7637-9000