depa Digital Manpower Fund

 

 

 

นิยาม
                   กำลังคนดิจิทัล: การสร้างศักยภาพขีดความสามารถกำลังคนด้านดิจิทัลเดิมและใหม่ เน้นการตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกภาคส่วน โดยรวมถึงกิจกรรมที่ครอบคลุมเรื่องการศึกษาและฝึกอบรมในทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยผลิตกำลังคนดิจิทัล การสนับสนุนส่งเสริมการผลิตกำลังคนดิจิทัลในด้านต่างๆ การส่งเสริมศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาสมรรถภาพและขีดความสามารถกำลังคนดิจิทัลในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ การยกระดับความสามารถทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่แรงงานทั่วไป การสร้างความตื่นตัวความตระหนัก จิตสำนึก และวัฒนธรรม ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                   บุคลากรด้านดิจิทัล: การสร้างศักยภาพขีดความสามารถบุคลากรที่กำลังประกอบอาชีพสุจริต เช่น ลูกจ้าง แรงงาน พนักงานในองค์กรภาคเอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ โดยรวมถึงกิจกรรมที่ครอบคลุมเรื่องการศึกษาและฝึกอบรมในทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยผลิตบุคลากรด้านดิจิทัล การสนับสนุนส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลในด้านต่างๆ การส่งเสริมศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาสมรรถภาพและขีดความสามารถบุคลากรด้านดิจิทัลในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ การยกระดับความสามารถทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่แรงงานทั่วไป การสร้างความตื่นตัวความตระหนัก จิตสำนึก และวัฒนธรรม ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลักษณะโครงการ

 1. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Manpower Fund)
 2. การพัฒนาและผลิตบุคลากรคนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (Digital Manpower for Executive)

เป้าหมายของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการพัฒนาและผลิตกำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลความสามารถทั้งในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลความสามารถในระดับบริหาร (Executive) ให้มีศักยภาพ ด้านความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและองค์กร

 

                   เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลความสามารถทั้งในระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน
คุณสมบัติผู้ขอ
ลักษณะการช่วยเหลือ
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
ลักษณะการอุดหนุน
            นักเรียน นักศึกษา บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ว่างงาน รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
วงเงินสนับสนุน
            เงินให้เปล่า (grant) สูงสุด 100,000 บาท/ราย แบ่งตามระดับทักษะ
ระยะเวลาดำเนินงาน
            ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
ตารางการวงเงินให้การส่งเสริมและสนับสนุน

ระดับหลักสูตร ระดับทักษะ ค่าใช้จ่ายต่อราย
(สูงสุดไม่เกิน)
หมายเหตุ
ระดับที่ 1 ระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน
(Digital Literacy)
5,000 หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานดิจิทัลพื้นฐาน
เช่น การใช้โปรแกรมออฟฟิศ อินเตอร์เน็ต
ระดับที่ 2 ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ (Digital Professional) 10,000 หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานดิจิทัล
เพื่อการประกอบอาชีพ
ระดับที่ 3 ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ
(Digital Specialist)
15,000 หลักสูตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น นักพัฒนา นักวิเคราะห์
ระดับที่ 4 ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน (High Demand Skill) 100,000 หลักสูตรสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัลในสาขาที่มีความต้องการเร่งด่วน เช่น ด้าน Data Science, IoT, Cyber Security เป็นต้น

 
กรณีการช่วยเหลือ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ว่างงาน

                        - สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามตารางได้สูงสุด 100% ต่อราย

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในกลุ่มบุคคลธรรมดาที่มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

                        - สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามตารางได้สูงสุด 70% ต่อราย
กรณีการช่วยเหลือ: องค์กรเอกชน
                        สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามตารางได้สูงสุด 70% ต่อราย และผู้ขอรับการช่วยเหลือ (องค์กรเอกชน) นั้น จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 30%
หมายเหตุ: สำนักงานกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถส่งพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 5 ราย ต่อ 1 องค์กรหรือหน่วยงาน
กรณีการอุดหนุน

 1. นักเรียน นักศึกษา บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ว่างงาน

                        - สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามตารางได้สูงสุด 100% ต่อราย

 1. บุคคลธรรมดาที่มีสถานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

                        - สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามตารางได้สูงสุด 70% ต่อราย และผู้ขอรับการช่วยเหลือ (องค์กรเอกชน) นั้น จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 30%

 

 

                   เพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในระดับผู้บริหาร
คุณสมบัติผู้ขอ
ลักษณะการช่วยเหลือ
องค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
ลักษณะการอุดหนุน
            บุคคลธรรมดาที่มีตำแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
วงเงินสนับสนุน
            เงินให้เปล่า (grant) สูงสุด 300,000 บาท/ราย
ระยะเวลาดำเนินงาน
            ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย:

 • ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนเพื่อเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

กรณีการช่วยเหลือ: สำนักงานกำหนดให้การส่งเสริมและสนับสนุนไม่เกิน 3 ราย ต่อ 1 องค์กร

 

 

                   ผู้ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน จะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญในข้อเสนอโครงการ
M1: Digital Manpower Fund 

- ระดับทักษะการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล และมาตรฐานอ้างอิง รวมถึงประเภทเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (ถ้ามี) ได้แก่
 • ระดับการใช้งานขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy)
 • ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ (Digital Professional)
 • ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ (Digital Specialist)
 • ระดับทักษะที่มีความต้องการเร่งด่วน (High Demand Skill)

 
M2: Digital Manpower for Executive 

- ทักษะการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านดิจิทัล