นางปิยนุช วุฒิสอน

นางปิยนุช วุฒิสอน

วัน/เดือน/ปีเกิด:

2 พฤศจิกายน 2561

ประวัติการศึกษา

  • Doctor of Philosophy (Agricultural Economics) The University of Sydney, Australia
  • Master of Business (Business administration) The University of Queensland, Australia
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ การเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

  • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ผู้อำนวยการสูง สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (๙ ชช.) สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (สพข.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ