นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

วัน/เดือน/ปีเกิด:

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ Youngstown State University, Ohio สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 24

ประวัติการทำงาน

 • 2544 ผู้อำนวยการ กองแผนงานและพัฒนา
 • 2545 ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการลงทุนที่ 6 (อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ พลาสติก)
 • 2546 ผู้อำนวยการกองบริหารสิทธิและประโยชน์ที่ 5 (อุตสาหกรรมบริการ/สาธารณูปโภค)
 • 2547 ผู้อำนวยการกองสารสนเทศการลงทุน
 • 2548 ผู้ช่วยเลขาธิการ (ผู้เชี่ยวชาญระดับ 9)
 • 2551 รองเลชาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับต้น)
 • 2553 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • 2558 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ผู้บริหารระดับสูง)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
• ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)