นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

วัน/เดือน/ปีเกิด:

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D. Candidate วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2542 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 2540 มหาวิทยาลัยคาเนกี เมลลอน รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) 2540 มหาวิทยาลัยคาเนกี เมลลอน รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
 • อุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เขตสามเสน กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

 • ปี 2554-2555 ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2547-2549 โฆษกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2546-2554 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระดับ 4-7) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปี 2545-2546 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท แคทชา ลิมิเต็ด ประเทศสิงคโปร์
 • ปี 2543-2546 ผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แคทชาดอทคอม จำกัด
 • ปี 2541-2543 ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ สยามเพจดอทคอม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2541-2542 วิศวกร บริษัท ซิลิคอนกราฟิค จำกัด(มหาชน) รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ผลงานและความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานในอดีตและปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ

 • 2552 อาจารย์ วิชาการตลาดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2549-2554 อาจารย์ วิชาการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 • 2544-2546 อาจารย์ วิชาการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • 2541-2543 ผู้ช่วยสอน วิชาการออกแบบวงจรตรรกะ (Logic Design) หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
 • 2538-2539 ผู้ช่วยสอน วิชาพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน สหรัฐอเมริกา

ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก

 • 2549-2550 ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2549-2550 อนุกรรมาธิการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2548 กรรมการเสนอแผนพัฒนา 3G ของประเทศไทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2540 -Tau Beta Pi Engineering Honor Society - Phi Kappa Phi Honor Society

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • 2555 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • 2553 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • 2551 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย