นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

วัน/เดือน/ปีเกิด:

27 พฤษภาคม 2514

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคส เวสเทิร์น รีเซิฟ
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ประวัติการทำงาน

 • ประธานบริหาร บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอเนทีฟ จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป อาทิเช่น บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ,บริษัท ไพร์ม โรด พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด , ไพร์ม โรด โซลาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ว๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชี่ยน แอร์ จำกัด
 • กรรมการบริษัท โซเลค โซล่า ไทยแลนด์ จำกัด
 • Vice President สายงานกํากับ (Corporate Compliance ) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 • ทนายความหุ้นส่วนสำนักงานกฎหมาย Baker & Mckenzie
 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโสของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ประธานบริหาร บริษัท ไพร์ม โรด อัลเทอเนทีฟ จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป อาทิเช่น บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ,บริษัท ไพร์มโรดพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด , ไพร์ม โรด โซลาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • กรรมการบริษัท โซเลค โซล่า ไทยแลนด์ จำกัด