นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

วัน/เดือน/ปีเกิด:

ประวัติการศึกษา

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ฟิสิกส์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาบริหารอุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการรถไฟฟ้า บริษัท การรถไฟเยอรมัน (Deusche Bahn International,DBI) โครงการ Airport Rail Link
 • ผู้จัดการส่วนควบคุมขบวนรถไฟฟ้า บริษัท Serco จำกัด (มหาชน,สหราชอาณาจักร)
 • สาขาภูมิภาคตะวันออกกลาง โครงการรถไฟฟ้าในเมือง เมืองดูไบสหรัฐอาหรับอิมิเรส (UAE)
 • ผู้จัดการแผนกศูนย์ควบคุมการเดินรถ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต บริษัท TPI Polene จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (Airport Rail Link)