นายอนุพร อรุณรัตน์

นายอนุพร อรุณรัตน์

วัน/เดือน/ปีเกิด:

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บูริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ ๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบนัพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร ระดับสูง สถาบนัพระปกเกล้า พ.ศ.๒๕๕๔
 • ประกาศนียบัตรชนั้สูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบนัพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๘
 • ปริญญาบัตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
 • ปริญญาบัตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลยัรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๙
 • ปริญญาบัตรนิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๒๓

ประวัติการทำงาน

 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาทนายความในพระบรมราชปูถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 • อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบพรรคการเมือง สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
 • กรรมการ คณะกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ธนบุรีและ ราษฎร์บรูณะ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
 • กรรมการคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • ผ้เูชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นายจรูญ อินทจาร) พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๗
 • ผ้เูชี่ยวชาญประจำตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจรูญ อินทจาร) พ.ศ. ๒๕๕๓, ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๖
 • ประกอบวิชาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงปัจจุบัน
 • นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๔๙
 • บริหารจัดการกิจการด้านเกษตรกรรม ฟาร์มกสิกรรมและฟาร์มปศสุตัว์ เมืองดอว์สัน ครีก จังหวัดบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงปัจจุบัน
 • อนุกรรมการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ ๑๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 • กรรมการคดีพิเศษคณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗ (ลาออก)
 • กรรมการคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงาน บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗
 • ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗
 • ประธานอนกุรรมการบริหารงานบคุคล สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗
 • อนุกรรมการคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้าน อสังหาริมทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการค้มุครองผ้บูริโภค พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๔
 • เลขานุการและนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน วฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๔๙

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาทนายความในพระบรมราชปูถัมภ์
 • ประกอบวิชาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
 • บริหารจัดการกิจการด้านเกษตรกรรม ฟาร์มกสิกรรมและฟาร์มปศสุตัว์ เมืองดอว์สัน ครีก จังหวัดบริติช โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา