นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

วัน/เดือน/ปีเกิด:

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts) สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันศิลปะและการออกแบบเบอร์ มิงแฮม มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลอิงแลนด์ สหราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตศึกษา, สาขาวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะ , การออกแบบและสื่อ สถาบันศิลปะและการออกแบบเบอร์มิงแฮม มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลอิงแลนด์ สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ คณะ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

 • 2551-2560 รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
 • 2549-2551 รองผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
 • 2548-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ความรู้สร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
 • 2525-2550 อาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2539-2542 รองคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2524 -2525 นักออกแบบ บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2523 -2524 นักออกแบบ บริษัท สยามยูไนเต็ด เฟลมมิ่ง จำกัด
 • 1 พฤษภาคม 2523 –31กรกฎาคม 2524 นักออกแบบ บริษัท สยามยูไนเต็ด เฟลมมิ่ง จำกัด

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะกรรมการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และการบริการด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะกรรมการกำกับทางวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่
 • คณะกลั่นกรองคำขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าโครงการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และกลั่นกรองโครงการในหมวดอุตสาหกรรมเบา ที่มีเงื่อนไขด้านการวิจัยหรือออกแบบ หรือพัฒนา ผลิตภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการลานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฝ่ายวิชาการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา
2542     ที่ปรึกษาโครงการ “Thai Handicrafts for Export Development Project” จัดโดยคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนจากองทุนช่วยเหลือมิยาซาวา
2542     ที่ปรึกษาโครงการ “The Occupational Training and Working Promotion of Agriculturist in the Land Reform” จัดโดย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนจากเงินกองทุนช่วยเหลือมิยาซาวา
2539     ที่ปรึกษาประจำประเทศไทย โครงการ “Rural Income Opportunities in North Eastern Region” จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ (CPD)
2534     ที่ปรึกษากลุ่มผู้เข้าร่วมงาน “Development of Handicrafts Product of Paper made from the paper mulberry and other plants” จัดโดยรัฐบาลไทย
2531     ที่ปรึกษาหลักสูตร “Development of Handicrafts Product in the Northeast of Thailand” E-Sarn Keow Project จัดโดยกองทัพไทย
2529     ที่ปรึกษาหลักสูตร “Development Design of Souvenir in the North” จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2527     ที่ปรึกษาหลักสูตร “Development Design of Souvenir in the South”  จังหวัดภูเก็ต จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
ตำแหน่งทางงานด้านวิชาการ
2555-ปัจจุบัน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร
2558-ปัจจุบัน     คณะกรรมการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และการบริการด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2558-2559        คณะกรรมการจัดตั้งสำนักวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง
2556-ปัจจุบัน     คณะกรรมการกำกับทางวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2555-2556        คณะกรรมการร่างหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ ออกแบบ และสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2554- 2558       กรรมการคณะกรรมการสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2557-2558        คณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลกลุ่มเรื่อง“การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์” ร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2543-2555        ผู้ตรวจสอบภายนอก หน่วยงานรับประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
2535-2539, 2541-2543        ผู้ตรวจสอบภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
ตำแหน่งด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - เมืองสร้างสรรค์ 
2558-ปัจจุบัน      คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่
2558-ปัจจุบัน      คณะกลั่นกรองคำขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าโครงการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และกลั่นกรองโครงการในหมวดอุตสาหกรรมเบา ที่มีเงื่อนไขด้านการวิจัยหรือออกแบบ หรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2558                   คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดการประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 กรุงเทพมหานคร
2558-ปัจจุบัน       คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการลานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


 
2557- ปัจจุบัน      คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฝ่ายวิชาการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
2557-2558          คณะกรรมการพิจารณา ติดตามผลและประเมินผล กลุ่มเรื่อง "การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์" ร่วมระหว่าง วช. และ สกว.
2556                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักนายกรัฐมนตรี
2555                   คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2553                   ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553                   ประธานคณะทำงานคัดเลือกสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  สาขาแฟชั่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
2552                   คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
2552                   คณะกรรมการเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thailand) กระทรวงพาณิชย์
2552                   คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะกรรมการพัฒนาขีดความ สามารถในการแข่งขันของประเทศ