ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

วัน/เดือน/ปีเกิด:

19 สิงหาคม 2517

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก Strategic Management and Planning, Banking and Financial Management, Swinburne University of Technology (Australia)
  • ปริญญาโท Business Administration, International Business and New Venture, Swinburne University of Technology (Australia) Business Management, Entrepreneurship and Management, Swinburne University of Technology (Australia)
  • อนุปริญญาโทBusiness Management, Commercializing Innovation, Swinburne University of Technology (Australia)
  • ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration, International Business and Management, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน

  • รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร National Food Institute (Ministry of Industry) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
  • ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว)
  • ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยและจัดการนโยบาย National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
  • ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ SMEs รายสาขา Office of SMEs Promotion (OSMEP) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน