ดาวน์โหลด

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสะสม ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสะสม ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2562
2

Annual Report 2018

4

แผนกลยุทธ์ ดีป้า ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)

6

รายงานการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

7
ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม  Digital Content ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Digital Content ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Digital Content ปี 2560
118
ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Big Data ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Big Data ปี 2560

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรม Big Data ปี 2560
95

แผนปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562
306

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1-4)

118

Info แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ

327

ร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

ร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
785

Announcement Digital Economy Promotion Agency (DEPA) Subject The Intention on Anti-Fraud and Corruption

284

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

282

แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ

แผนส่งเสริมเศรษฐกิจ
554

หนังสือมอบอำนาจ ทั่วไป

263

หนังสือมอบอำนาจ ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

179
digital thailand Big Bang 2018

digital thailand Big Bang 2018

1,020

ไฟล์โลโก้ของสำนักงาน

ไฟล์โลโก้ของสำนักงาน
159

สรุปการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1-2)

202

ประกาศเรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประกาศเรื่อง การใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
71

ประกาศสำนักงานฯ ที่ ลำดับที่ ๗ / ๒๕๖o เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

22