depa Digital Infrastructure Fund

depa Digital Infrastruture Fund

 

                   โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การวิเคราะห์ การทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือ การทดลอง และพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ห้องปฏิบัติการ พื้นที่เพื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ (Cloud Computing) หรือระบบคอมพิวเตอร์ในระบบคลาวด์ซึ่งหมายรวมถึงระบบที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้จากทุกสถานที่และได้ทุกเวลา โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเพื่อนำไปสู่การให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบซอฟต์แวร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และพื้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

 

 

 

ลักษณะโครงการ

 1. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบก่อสร้าง
 2. เพื่อการพัฒนาสถานที่ รวมถึงการก่อสร้างอาคาร
 3. เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ (Cloud Computing) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

เป้าหมายของโครงการ

 1. ให้เกิดการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
 2. เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
 3. เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยร่วมมือกับบุคคลอื่น รวมถึงการใช้ประโยชน์ต่างๆ ตามนิยามโครงสร้างพื้นฐานที่ depa กำหนด

คุณสมบัติผู้ขอ
ลักษณะการช่วยเหลือ
-องค์การเอกชน
-สถาบันการศึกษาเอกชน
ลักษณะการอุดหนุน
-วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ตามนิยามของ สสว.)
วงเงินสนับสนุน
            สูงสุด 50,000,000 บาท (คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ)
ระยะเวลาดำเนินงาน
            ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี
เงื่อนไข:
            - ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องไม่สามารถหาเงินสนับสนุนจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ หรือมีหลักฐานแสดงการยื่นขอสินเชื่อระยะเวลามากกว่า 30 วัน โดยยังไม่ทราบผลการพิจารณา ยกเว้นกรณีที่เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน
            - ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างน้อยร้อยละ 50
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
            depa จะแปลงมูลค่าการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่น หรือการจัดตั้งทรัพย์สินขององค์การ หรือสำนักงาน หรือสถาบัน หรือหน่วยงานเฉพาะทาง เป็นต้น
            ผู้ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน จะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญในข้อเสนอโครงการ ได้แก่

 1. ข้อเสนอมูลค่าการเข้าถือหุ้น หรือแผนการจัดตั้งองค์การ หรือสำนักงาน หรือสถาบัน หรือหน่วยงานเฉพาะทาง และแผนการออก (Exit Plan)
 2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการจำแนกประเภทต่าง เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น (พร้อมแนบแค็ตตาล็อกหรือรายการประเมินราคาสำหรับสิ่งก่อสร้างจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา)
 3. แผนธุรกิจ (แผนการตลาด การบริหาร และการเงิน) พร้อมผลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR)

 

 

 

ลักษณะโครงการ

 1. เพื่อการศึกษา และหรือวางแผนการลงทุน รวมถึงการบริหารโครงการ
 2. ที่อยู่ระหว่างการออกแบบ หรือปรับปรุงแบบ
 3. เพื่อสมทบการก่อสร้างอาคารที่อยู่ระหว่างการออกแบบหรือการก่อสร้าง
 4. เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ (Cloud Computing) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง
 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

เป้าหมายของโครงการ

 1. ให้เกิดการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
 2. เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
 3. เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยร่วมมือกับบุคคลอื่น รวมถึงการใช้ประโยชน์ต่างๆ ตามนิยามโครงสร้างพื้นฐานที่ depa กำหนด

*** ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลของรัฐดังกล่าว จะต้องอยู่ระหว่างการศึกษา วางแผนการลงทุน การออกแบบ การปรับปรุงอาคารหรือการก่อสร้าง หรือสมทบสำหรับอาคารที่อยู่ระหว่างการออกแบบหรือก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้ขอ
ลักษณะการช่วยเหลือ
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ
รูปแบบการสนับสนุน
            ส่วนที่ 1
            การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วางแผน และการลงทุนในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (ในการนี้ต้องดำเนินการส่วนที่ 1 ให้แล้วเสร็จ 1 ปี) วงเงินสนับสนุนสูงสุด 50,000,000 บาท (ค่าศึกษา/ค่าจ้าง 20 ล้านบาท, ค่าบริหารโครงการ 30 ล้านบาท)
            ส่วนที่ 2
            การส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบ ปรับปรุงอาคารและก่อสร้างในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล            วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000,000 บาท
            ทั้งนี้ ผู้ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการนี้ จะต้องนำเสนอโครงการที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของมาตรการนี้ ให้สำนักงานพิจารณาพร้อมกันทั้ง 2 ส่วน
ระยะเวลาดำเนินงาน
            ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม:
            depa จะแปลงมูลค่าการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเป็นผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่น หรือการจัดตั้งทรัพย์สินขององค์การ หรือสำนักงาน หรือสถาบัน หรือหน่วยงานเฉพาะทาง เป็นต้น
            ทั้งนี้ ผู้ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน จะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญในข้อเสนอโครงการ ได้แก่

 1. ข้อเสนอมูลค่าการเข้าถือหุ้น หรือแผนการจัดตั้งองค์การ หรือสำนักงาน หรือสถาบัน หรือหน่วยงานเฉพาะทาง และแผนการออก (Exit Plan)
 2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการจำแนกประเภทต่าง เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ค่าออกแบบ ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น (พร้อมแนบแค็ตตาล็อกหรือรายการประเมินราคาสำหรับสิ่งก่อสร้างจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา)
 3. แผนธุรกิจ (แผนการตลาด การบริหาร และการเงิน) พร้อมผลการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR)

 

 

 

ขั้นตอนดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx)
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน RA-01-I.pdf หรือ RA-01-I.xlsx

 
 
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

 1. กรอกข้อมูลเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx) และแบบฟอร์ม RA-01 ให้ครบถ้วน
 2. สั่งพิมพ์เอกสารตามข้อ 1 ที่กรอกเสร็จแล้ว และลงลายมือชื่อในเอกสาร
 3. สแกนสีเอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ.docx) และแบบฟอร์ม RA-01 เป็นไฟล์ .pdf

จัดส่งไฟล์ที่กรอก (ตามข้อ 1) และไฟล์ที่สแกนที่มีการลงลายมือชื่อ (ตามข้อ 2) ส่งกลับมายังสำนักงาน ส่งอีเมลมาที่ [email protected]depa.or.th โดยกำหนดชื่อเรื่องว่า “ขอรับการสนับสนุน depa infrastructure_(ตามด้วยชื่อบริษัท)”