transformation

โครงการนำร่องสร้างต้นแบบธุรกิจดิจิทัล

โครงการนำร่องสร้างต้นแบบธุรกิจดิจิทัล

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs เพื่อขอรับการสนับสนุนใน “โครงการนำร่องสร้างต้นแบบธุรกิจดิจิทัล” ภายใต้วัตถุประสงค์การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (depa Creation Fund ; T1 และ depa Transformation Fund; T2)
 
ที่มาโครงการ:
ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่องการใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะการช่วยเหลือและอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 อาศัยความตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 ได้ออกประกาศใช้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และเพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สำนักงานจึงขอเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs เพื่อขอรับการสนับสนุนใน “โครงการนำร่องสร้างต้นแบบธุรกิจดิจิทัล” ภายใต้วัตถุประสงค์การจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (depa Creation Fund ; T1 และ depa Transformation Fund; T2) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,050,000 บาท โดยการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Conceptual Plan/Digital Roadmap) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสม ต่อกระบวนการทำงาน การตลาดและกระบวนการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า และการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล อันจะส่งผลให้สามารถเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ
รายละเอียดโครงการ คลิกที่นี่
คุณสมบัติ :

  1. เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทย
  2. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วยอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และธุรกิจการค้าและบริการ
  3. ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องมีความสามารถและยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นส่วนเกินจากเกณฑ์การสนับสนุนที่สำนักงานกำหนดไว้
  4. คุณสมบัติอื่นๆตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ

 

วงเงินสนับสนุน : สูงสุดไม่เกิน 1,050,000 บาท ต่อโครงการ
เป้าหมาย :
จำนวน 10 โครงการ แบ่งเป็น
(1) ต้นแบบ Digital Factory โดยใช้เทคโนโลยี Internet of thing มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน/ธุรกิจการผลิต จำนวน 5 ราย
(2) ต้นแบบ Digital SMEs การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปรับเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน 5 ราย  (พื้นที่จังหวัด : เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC)
ระยะเวลาการรับสมัคร : 5 – 30 มีนาคม  2561
ระยะเวลาการพิจารณา : 1- 30 เมษายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือก: 16 พฤษภาคม 2561
 

 

เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ:

  1. หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการฯ << คลิก >>
  2. สมัครสมาชิกสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa Member) ผ่าน http://reg.depa.or.th
  3. ใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน (DEPA Application Form (DEPA-RA-01)) << คลิก >>
  4. ข้อเสนอโครงการหรือแผนงานเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนแบบอุดหนุน (DEPA-RA-02-T2) << คลิก >>
  5. เอกสารหรือหลักฐานตรงตามที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนแบบอุดหนุนจากสำนักงาน (ตามที่ระบุไว้ในการสมัครสมาชิก depa Member)

 

ส่งเอกสารสมัครทางอีเมล์ที่ [email protected] ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. โดยจัดส่งเอกสารในรูปแบบดังต่อไปนี้
1.       ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS Word และ pdf ที่ลงนามแล้ว
2.       เอกสารแนบในรูปแบบ pdf ที่ลงนามเอกสารเรียบร้อยแล้ว

หรือทางไปรษณีย์ได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7101