transformation

ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รายละเอียดคุณสมบัติ ได้ที่นี่ 
ขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ได้ที่นี่ 

เอกสารประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน

  • เอกสารแนะนำที่ปรึกษา/ประวัติที่ปรึกษา
  • สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษา
  • สำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือเอกสารแสดงผลงานที่ปรึกษาผ่านมา
  • สำเนาใบจดทะเบียนที่ปรึกษาไทยกับกระทรวงการคลัง(ถ้ามี) ใช้ฉบับที่ยังไม่หมดอายุ
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)(ถ้ามี)

ระยะเวลาการรับสมัคร :

รอบที่ 1: 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 เมษายน 2561
รอบที่ 2: 1 พฤษภาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
รอบที่ 3: 1 กันยายน 2561 - 7 ธันวาคม 2561

ระยะเวลาการพิจารณา :

รอบที่ 1: 2 พฤษภาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561
รอบที่ 2: 3 กันยายน 2561 - 17 ตุลาคม 2561
รอบที่ 3: 11 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

ส่งเอกสารหลักฐานหรือเอกสารประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียน ทางอีเมล [email protected]
หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7101