หน้าหลัก

มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ไทย ปี 2558

หน่วย:ล้านบาท
32944
นำเข้าเพื่อบริโภค
49231
ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ
3330
ส่งออก
14903
พัฒนาเพื่อใช้ในองค์กร

จำนวนสมาชิกเว็บไซต์

 

ทั้งหมด

 

บุคคลธรรมดา

 

นิติบุคคล

 

หน่วนงานภาครัฐ/มหาวิทยาลัย/สมาคม

ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561