ส่งเสริมการลงทุน

 

 

นิยามงานวิจัย
                   งานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ซึ่งดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้ ทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง และใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อการประดิษฐ์ คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ และใช้วิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมุ่งเน้นการวิจัยเฉพาะการพัฒนาเชิงทดลอง และการนำงานวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการบริการ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ฯลฯ โดยวัดจากผลงานนั้นๆ ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย หรือเชิงสาธารณะ
นิยามนวัตกรรม
                   สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้ การเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่มีศักยภาพที่ผ่านการวิจัยจากที่หนึ่งสู่กระบวนการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอีกที่หนึ่ง (Translational Research) ความคิดสร้างสรรค์ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตหรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัล การแพร่กระจายเทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบผลิตภัณฑ์
ลักษณะโครงการ
                   เพื่อการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และการนำไปใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมายของโครงการ
                   เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่น ในการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และการนำไปใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

 
คุณสมบัติผู้ขอ
ลักษณะการช่วยเหลือ
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
ลักษณะการอุดหนุน
            วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บุคคลธรรมดา นักเรียน นักศึกษา
วงเงินสนับสนุน
            3,000,000 บาท/ราย (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ)
ระยะเวลาดำเนินงาน
            ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 ปี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย:

 1. ค่าตอบแทนและค่าจ้าง ซึ่งไม่รวมถึงลูกจ้างที่อยู่ในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ และไม่รวมเงินเดือน/ค่าตอบแทนของนักวิจัย ค่าจ้างของเจ้าของโครงการ และพนักงานประจำที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดอยู่แล้ว โดยค่าตอบแทนจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการ
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ทั้งนี้ กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ
 3. ค่าครุภัณฑ์ ค่าเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (คิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าครุภัณฑ์รายการนั้นๆ)
 4. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการ
 5. ค่าใช้สอยอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเก็บหรือสำรวจข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการทดลอง ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบ ค่าเช่าห้องปฏิบัติการ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

            เมื่อสิ้นสุดโครงการ จะต้องสรุปรายการค่าใช้จ่ายข้อ (2) (3) (4) และ (5) พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินโดยอ้างอิงตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง ให้สำนักงานทราบ
รายละเอียดที่สำคัญในข้อเสนอโครงการ
            ผู้ขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน จะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญในข้อเสนอโครงการ ได้แก่ แผนงานการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย
            1) แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
            2) บุคลากร และทีมงาน
            3) แผนการดำเนินงาน (Action Plan)
            4) วิธีการดำเนินการ
            5) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
            6) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
            7) แผนการถ่ายทอดหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

 

 

 

นิยาม
                   การจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือประกวดการสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ การจัดกิจกรรมเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อ การเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การจัดกิจกรรมส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุนในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการประกอบการและสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
ลักษณะโครงการ
                   เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม การจับคู่ธุรกิจ การประกวด การสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งการตลาด การลงทุน และการให้บริการ และการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย
เป้าหมายของโครงการ
                   เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับบุคคลอื่น เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม การจับคู่ธุรกิจ การประกวด การสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งการตลาด การลงทุน และการให้บริการ และการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า ประหยัดและปลอดภัย


 
คุณสมบัติผู้ขอ
ลักษณะการช่วยเหลือ
องค์การเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
วงเงินสนับสนุน
            5,000,000 บาท/ราย (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของมูลค่าโครงการ)
            ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือต้องดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือบัญชีที่มีรายการเป็นการเฉพาะสามารถเรียกรายการเพื่อการตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ โดยสำนักงานฯ จะจ่ายเงินตามแผนงวดงานการเบิกจ่ายที่ระบุไว้ในสัญญา
ระยะเวลาดำเนินงาน
            ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย:

 1. ค่าตอบแทนและค่าจ้าง เช่น ค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ค่าตอบแทนที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล ค่าตอบแทนผู้ประสานงานกลางเชื่อมโยงการเจรจาการค้าธุรกิจ (Business Matching) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัลเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก สำหรับกรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ สำนักงานจะส่งเสริมและสนับสนุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ และวงเงินไม่เกิน 150,000 บาทต่อราย และต้องมีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ค่าจ้างผู้จัดงาน (Organizer) จัดกิจกรรมการประกวดด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม ค่าใช้จ่ายในการสืบค้นข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนตามมูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

            สำนักงานจะจ่ายเงินตามแผนงาน โดยเมื่อได้รับเงินแล้วภายใน 30 วัน ผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องสรุปรายการค่าใช้จ่าย พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินโดยอ้างอิงตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง ให้สำนักงานทราบ
รายละเอียดที่สำคัญในข้อเสนอโครงการ
            ผู้ขอรับการช่วยเหลือ จะต้องระบุรายละเอียดที่สำคัญในข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย

 • ที่มาและความสำคัญ
 • วัตถุประสงค์
 • เป้าหมายโครงการ
 • ขอบเขตและรูปแบบในการดำเนินการ
 • สถานที่ในการดำเนินการ
 • บุคลากร และทีมงาน
 • แผนการดำเนินงาน (Action Plan)
 • ผลกระทบและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ