ข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ไทย ปี 2558

หน่วย:ล้านบาท
32944
นำเข้าเพื่อบริโภค
49231
ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ
3330
ส่งออก
14903
พัฒนาเพื่อใช้ในองค์กร

ในปี 2558 ตลาดซอฟต์แวร์ไทย มีมูลค่าการผลิต 52,561 ล้านบาท และมีมูลค่าการบริโภค 82,175 ล้านบาท มีการพัฒนาเพื่อใช้ในองค์กร 14,903 ล้านบาท

ประโยชน์ของการสำรวจข้อมูล

สำนักงานฯ ดำเนินการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรม มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม ในมิติต่างๆ ทั้งด้านการผลิตและด้านการใช้ การบริโภค เป็นการนำเสนอสถิติและข้อมูลสำคัญ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหาและอุปสรรค ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถพิจารณาและนำไปใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดทิศทางต่างๆได้ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ข้อมูลอุตสาหกรรม

ผลการสำรวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี 2558

ผลการสำรวจข้อมูลตลาดซอฟต์แวร์ และบริการซอฟต์แวร์ ประจำปี 2558

ผลการสำรวจข้อมูลเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2558

ผลการสำรวจข้อมูลเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2558

ผลการสำรวจการศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปี 2559

ผลการสำรวจการศึกษาการใช้ซอฟต์แวร์ ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปี 2559