กองทุน DE พัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่: 13/03/2562 | ส่วนกลาง

กองทุน DE พัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

13 มีนาคม 2562, นายมีธรรม ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “กองทุน DE โอกาสของการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในมือคุณ “ ในงานสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยจากการแนะนำองค์กรของ สดช. รวมถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมถึงแนวทางในการทำโครงการมาขอรับการสนับสนุน จากกองทุนดีอี โดยเน้นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลย สดช. ให้งบสนับสนุน โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทุกรูปแบบ ทั้งแบบแสวงหารายได้และการไม่แสวงหารายได้ ให้ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ของการขับเคลื่อนและผลักดันโครงการของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยการดำเนินการ สดช.พร้อมเป็นพี่เลี้ยง และ ดีป้า พร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล หรือกระบวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินโครงการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการของบประมาณจากกองทุนดีอีโดยเฉพาะในเรื่องของ Smart City ซึ่งดีป้าเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน

#depa #digitalthailand

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: