กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย
วันที่: 25/07/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญผู้ประกอบการณ์ซอฟต์แวร์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (อุตสาหกรรมการเกษตร, อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมขนส่ง, อุตสาหกรรมค้าปลีก-ส่ง)
 
รายละเอียดการจัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ
อุตสาหกรรมการผลิต
จะจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง ที่จังหวัดระยอง (ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560), จังหวัดชลบุรี (ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560) และจังหวัดฉะเชิงเทรา (ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2560)
 
อุตสาหกรรมขนส่ง
จะจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง ที่จังหวัดขอนแก่น (ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560), จังหวัดบุรีรัมย์ (ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560) และจังหวัดภูเก็ต (ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)
 
อุตสาหกรรมการเกษตร
จะจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ (ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561) และจังหวัดเชียงราย (ในวันพฤหัสบดีที่18 มกราคม 2561)
 
อุตสาหกรรมค้าปลีก - ค้าส่ง
จะจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ที่จังหวัดนครราชสีมา (ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560) และสงขลา (ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
 
 
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมหลัก (อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมขนส่ง, อุตสาหกรรมค้าปลีก-ส่ง)
 
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
1. เปิดรับสมัครอุตสาหกรรมการผลิต (จังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา) ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2560 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร วันที่  21  สิงหาคม 2560 บน www.depa.or.th ประกาศผล วันที่ 25  สิงหาคม 2560
2. เปิดรับสมัครอุตสาหกรรมขนส่ง (จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดภูเก็ต), การเกษตร (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย), ค้าปลีก - ค้าส่ง (จังหวัดนครราชสีมา และสงขลา) ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร วันที่  5 ตุลาคม 2560 บน www.depa.or.th และประกาศผล วันที่ 16 ตุลาคม 2560
**หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามความเหมาะสม
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการไทย
1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี สินค้าผลิตขึ้นในประเทศไทย และผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีศักยภาพตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และพร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือผลงานเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สำนักงานฯกำหนด
3. เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสำหรับการค้าขายและมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทประจำพื้นที่อย่างน้อย 1 ท่าน ตลอดช่วงงานกิจกรรม
4. มีหน่วยงานนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานจริง โดยมีเอกสารยืนยันการใช้งานและแนบรายชื่อลูกค้าที่มีการใช้งานจริง
(ถ้ามี)
5. มีรายชื่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากเป็นผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือระดับสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ในการกรอกข้อมูลการประเมินผลการนำ ซอฟต์แวร์ไปใช้งานจริงและมูลค่าการซื้อขายระหว่างการเข้าร่วมงานฯ และภายหลังการเข้าร่วมงานฯ
8. มีเอกสารการแจ้งลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโครงการ โดยหากบริษัทที่สนใจเข้า ร่วมโครงการยังไม่มีการแจ้งลิขสิทธิ์สามารถแจ้งผ่านศูนย์บริการ One Stop service ที่สำนักงานฯ ได้  (ถ้ามี)
9. พิจารณาคัดเลือกข้อมูลผู้ประกอบการจากการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานฯเท่านั้น
10. ผู้ประกอบการจะต้องเป็นสมาชิก DEPA Member
(กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ที่ http://member.depa.or.th)
 
11. ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานฯ จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ และผล การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการฯ ของสำนักงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 
 
สมัครออนไลน์ : https://goo.gl/forms/ZBBI4ctPzewqUOcr1
ติดต่อสอบถาม : คุณโศรตรีย์
โทร. 02 652 0886, 090 530 0338   Email : [email protected]
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: