กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของ ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก จังหวัดนครราชสีมา

Smart Retails 4.0 Korat
วันที่: 17/11/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

 
รายละเอียดการจัดงานกิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก

1.ชื่องาน กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก
2. ระยะเวลาการจัดงาน วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
3. สถานที่จัดงาน ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
4. วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกเพื่อสร้างมูลค่าการซื้อขายซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการ SMEs ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในประเทศ
5. ลักษณะงาน เสวนาในหัวข้อ “ซอฟต์แวร์อีกหนึ่งหนทางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจของคุณ”
บรรยายในหัวข้อ “เมื่อการใช้ซอฟต์แวร์ไม่ใช่แค่การทำเว็ปไซต์ แล้วจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้อย่างไร”
-เยี่ยมชมและดูการสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์จากผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
- กิจกรรมเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการ
  ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
6. สินค้าที่จัดแสดง ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือบริการซอฟต์แวร์ที่นำเสนอระบบโซลูชั่น
7. กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย
2. ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก
8. เจ้าหน้าที่โครงการ คุณวรฉัตร เดชโยธิน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 120  ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2141-7179  โทรสาร : 0-2143-8053
โทรศัพท์มือถือ  087 919 9228
email : [email protected]