กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในประเทศ

กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในประเทศ
วันที่: 25/07/2560 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญผู้ประกอบการณ์ซอฟต์แวร์สมัครเข้าร่วมงานกิจกรรมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับประเทศ จำนวน 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (อุตสาหกรรมการเกษตร, อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมขนส่ง, อุตสาหกรรมค้าปลีก-ส่ง)
 
รายละเอียดกิจกรรมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับประเทศ จำนวน 4 ครั้ง
อุตสาหกรรมเกษตร
งาน “SIMA ASEAN THAILAND 2017” ในวันที่ 7 - 9 กันยายน 2560 ที่ IMPACT Exhibition Center Bangkok
 
อุตสาหกรรมค้าปลีก - ค้าส่ง
งาน “RetailEX ASEAN 2017” ในวันที่ 14 - 16 กันยายน 2560 ที่ IMPACT Exhibition Center Bangkok
 
อุตสาหกรรมขนส่ง
งาน “Bus & Truck’17” ในวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ ฺThe Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)
 
อุตสาหกรรมการผลิต
งาน “Thailand Industrial Fair 2018” ในวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ The Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)
 
 
 
 
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมหลัก (อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมขนส่ง, อุตสาหกรรมค้าปลีก-ส่ง)
 
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นจากใบสมัคร วันที่ 21 สิงหาคม 2560 บน www.depa.or.th
3. ประกาศผล วันที่ 25 สิงหาคม 2560
**หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามความเหมาะสม
 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการไทย
1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดี สินค้าผลิตขึ้นในประเทศไทย และผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
2. เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีศักยภาพตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และพร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือผลงานเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สำนักงานฯ กำหนด
3. เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสำหรับการค้าขาย และมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทประจำพื้นที่อย่างน้อย 1 ท่าน ตลอดช่วงงานกิจกรรม
4. มีหน่วยงานนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานจริง โดยมีเอกสารยืนยันการใช้งานและแนบรายชื่อลูกค้าที่มีการใช้งานจริง
(ถ้ามี)
5. มีรายชื่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากเป็นผู้ประกอบการที่เคยได้รับรางวัลในระดับประเทศหรือระดับสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ในการกรอกข้อมูลการประเมินผลการนำ ซอฟต์แวร์ไปใช้งานจริงและมูลค่าการซื้อขายระหว่างการเข้าร่วมงานฯ และภายหลังการเข้าร่วมงานฯ
8. มีเอกสารการแจ้งลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโครงการ โดยหากบริษัทที่สนใจเข้า ร่วมโครงการยังไม่มีการแจ้งลิขสิทธิ์สามารถแจ้งผ่านศูนย์บริการ One Stop service ที่สำนักงานฯ ได้  (ถ้ามี)
9. พิจารณาคัดเลือกข้อมูลผู้ประกอบการจากการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานฯ เท่านั้น
10. ผู้ประกอบการจะต้องเป็นสมาชิก DEPA Member
(กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ที่ http://member.depa.or.th)
11. สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานฯ กรณีที่ผู้ประกอบการมีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีนั้นๆ กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ และกรณีที่ผู้ประกอบการมีพื้นที่ออกคูหาแสดงสินค้าภายในงานนั้นๆ แล้ว
12. ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานฯ จะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ และผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการของสำนักงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 
สมัครออนไลน์ : https://goo.gl/forms/TyaXZrETgvxGAwAx1
ติดต่อสอบถาม : คุณโศรตรีย์
โทร. 02 652 0886, 090 530 0338   Email : [email protected]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: