ของดี ต้องบอกต่อ! ดีป้าแนะการเขียนแผนธุรกิจ สำหรับ SMEs ด้านเกษตร

วันที่: 21/05/2562 | ส่วนกลาง

ของดี ต้องบอกต่อ! ดีป้าแนะการเขียนแผนธุรกิจ สำหรับ SMEs ด้านเกษตร

15 พฤษภาคม 2562, โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม - ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และ ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผนธุรกิจ (Entrepreneurship Course) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2562 สำหรับผู้ประกอบการ SME ภาคการเกษตร

โดยมี ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ บรรยายในหัวข้อ “พลิกโฉมเกษตรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมก้าวสู่ 4.0 (Agri-tech Transformation)” พร้อมด้วยนิทรรศการแนะนำบทบาทของดีป้า และมาตรการส่งเสริมหรืออุดหนุนต่างๆ ทั้งด้าน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และ ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผนธุรกิจ (Entrepreneurship Course) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปี 2562 สำหรับผู้ประกอบการ SME ภาคการเกษตร จัดโดย สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนานกลางและขนาดย่อม, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม และสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2562 โดยมี ผู้ประกอบการรายย่อย และเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 120 คน

#depa #digitalthailand #sme #agriculture #nakhonpathom

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: