คณะผู้นำดิจิทัลซีอีโอรุ่นแรก ประชุมเตรียมพร้อมรับน้องรุ่น 2 เปิดอบรม 25 มกราคม

วันที่: 09/01/2562 | ส่วนกลาง

วานนี้ (8 มกราคม 2562)  ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมคณะผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 1 ร่วมประชุม เพื่อเตรียมต้อนรับ  Digital CEO รุ่นที่ 2 ซึ่งจะเริ่มเปิดเรียนในวันที่ 25 มกราคมนี้
สำหรับโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital CEO นั้น depa เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา "ผู้บริหารระดับสูง" ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศ  จึงได้สานต่อการอบรม เป็นรุ่นที่ 2  เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล  และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   โดยเนื้อหาหลักสูตร มุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้  Digital CEO รุ่นที่ 1 ได้จัดตั้ง บริษัท 164 โดยชื่อนี้มีที่มา คือรุ่น 1 จำนวน 64 คน เพื่อพัฒนา solution ให้บริการภาครัฐและเอกชนต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: