ดีป้าปลื้มดันเชียงใหม่คว้าสุดยอดสมาร์ทซิตี้ เกษตรอัจฉริยะจากโครงการสุดยอดสมาร์ทซิตี้เอเชียแปซิฟิกสำเร็จ

วันที่: 14/08/2560 | ส่วนกลาง

                                  ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดโครงการสมาร์ทซิตี้ของเอเชียแปซิฟิก อวอร์ด ประจำปี 2560 สาขา การใช้ทีดินและการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางด้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบเกษตรอัจฉริยะและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งทุกฝ่ายมุ่งมั่นตั้งใจสร้างจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจังหวัดต้นแบบของการสร้างนวัตกรรม โดยการสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ ลดมลพิษทางอากาศ สนับสนุนการท่องเที่ยว และ พัฒนาจังหวัดและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0
                                  ดีป้า ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ไร้สายในการจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งจะช่วยประหยัดการใช้น้ำและเพิ่มผลผลิต และยังได้พัฒนาโดรนเพื่อการเกษตร ที่ใช้สำหรับการพ่นยาฆ่าแมลงและปุ๋ยในพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งช่วยลดการใช้แรงงานและประหยัดเวลา อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบและจัดการปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควันได้อีกด้วย จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มหาพันธมิตรในการพัฒนาโครงการสมาร์ทซิตี้ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2559 จนได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งของสมาร์ทซิตี้ของเอเชียแปซิฟิกในปัจจุบัน
                                  สำหรับโครงการ โครงการสมาร์ทซิตี้ หรือโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่นั้น ดีป้าเป็นผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าวขึ้น ส่วน สมาร์ทซิตี้ เอเชีย แปซิฟิค อวอร์ด (Smart City Asia Pacific Awards) หรือ SCAPA นั้น จัดขึ้นเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมสมาร์ทซิตี้ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) โดยได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีโครงการสมาร์ทซิตี้มากกว่า 150 โครงการที่ถูกส่งเข้าร่วมแข่งขันจากหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศและจากผู้ค้าตลาดไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: