ดีป้าร่วมการขับเคลื่อน พัฒนาจังหวัดสตูลสู่เมืองอัจฉริยะ ( Satun Smart City ) ณ ศาลากลาง จ.สตูล

วันที่: 10/01/2562 | ส่วนกลาง

ดีป้าร่วมการขับเคลื่อน พัฒนาจังหวัดสตูลสู่เมืองอัจฉริยะ ( Satun Smart City ) ณ ศาลากลาง จ.สตูล 

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Satun Smart City) โดยมี มีผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สาขาภาคใต้ตอนล่าง ในฐานะที่ปรึกษา คณะทำงาน เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และกำหนดแผนงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดสตูล ( Satun Smart City ) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ตลอดจน เพื่อให้เกิดชุมชนที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยและได้รับคุณภาพในการใช้ชีวิต (Quality of life) 

โดยทำการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็น Satun Connect โดยมีเป้าหมาย เพื่อเป็นเมือง Smart Governance Smart People และ Smart Environment  ต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: