ดีป้าร่วมเป็นวิทยากร การเสวนา เรื่อง การยกระดับและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่: 10/02/2562 | ส่วนกลาง

9 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร การเสวนา เรื่อง การยกระดับและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ แสนปาล์มคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมฟังเสวนากว่า 300 คน พร้อมกันนี้ ได้เชิญ digital provider ภาคการเกษตร ที่ขึ้นทะเบียนกับ depa เข้าร่วมงาน เพื่อนำ solution บริหารจัดการสินค้าเกษตร มาร่วมออกบูธ และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: