"ดีป้า" บุกเมืองสุพรรณฯ สนับสนุนเกษตรกรไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่: 10/06/2562 | ส่วนกลาง

"ดีป้า" บุกเมืองสุพรรณฯ สนับสนุนเกษตรกรไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

8 มิถุนายน 2562, ดร.อภิชาติบุตร รอดยัง หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เข้าร่วมเสวนาในงาน "เกษตรอัจฉริยะกับชาวนาไทย 4.0" พร้อมด้วย ดร.อนุชิต ฉ่ำสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กรมวิชาการเกษตร คุณสิรพัฒน์ ชนะกุล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ คุณพิชิต เกียรติสมพร ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ อำเภอสวนแตง จ.สุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฟังเสวนากว่า 200 ราย

ดร.อภิชาติบุตร กล่าวว่า แหล่งเงินทุน depa fund ทั้งโครงการคูปองดิจิทัลสำหรับเกษตรกรรายย่อย 10,000 บาท เพื่อให้เกษตรกรทดลอง เช่าใช้บริการ หรือเลือกซื้อ เทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตรกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล (Agritech Digital Provider) ที่ขึ้นทะเบียนกับดีป้า และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน 500,000 บาท การรวมกลุ่มเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) ตามแนวทางการส่งเสริมของดีป้า จะช่วยให้กลุ่มสามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยให้ชุมชนเริ่มเป็นผู้ประกอบการ วางแผนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) สร้างรายได้จากการแบ่งปันเช่าใช้บริการเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต (Uberization) กับชุมชนข้างเคียง เพื่อลดต้นทุนเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นต้น ซึ่งการรวมกลุ่มยังเข้าถึงแหล่งทุนจากภาครัฐได้ง่ายอีกด้วย

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการการผลิตข้าวอัจริยะ ซึ่งมีผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลภาคการเกษตร (Agritech Digital Provider) ของดีป้า จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท โคโมมิ จำกัด ผู้ผลิตระบบการให้น้ำอัจฉริยะด้วย IoT ผ่าน Smartphone บริษัท คิวบ็อกซ์ พอยท์ ผู้ผลิต Application Farmbook บริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร และบริษัท เอมเมจิน จำกัด ผู้ผลิตระบบบริหารจัดการ Smart farm เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้วย

#depa #digital #agriculture #agritech #iot #smartfarm

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: