ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant)และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) รอบที่ 1/ 2561

วันที่: 16/05/2561 | ส่วนกลาง, ภูมิภาค

ประกาศสำนักงานฯ เรื่องเชิญชวนขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)  เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๑ โดยได้เปิดรับลงทะเบียน รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 -  30 เมษายน 2561 นั้น สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานฯกำหนด ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant) จำนวน 19 ราย
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider)  จำนวน 79 ราย ตามเอกสารแนบดังนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: